Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG

Pomoc prawna dla klientów banków, które oferowały tzw. kredyty w walucie CHF (tzw. Frankowiczów)

SKUTECZNA

RZETELNA

KORZYSTNA

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla klientów banków, którzy zawarli umowy kredytowe powiązane z walutą obcą – w szczególności z frankiem szwajcarskim (CHF).

Kancelaria w szczególności świadczy obsługę prawną dla klientów banków, którzy są stronami umów o kredyt waloryzowany / denominowany / indeksowany do waluty CHF (tzw. umowy kredytowe w CHF). Pomagamy  konsumentom (m.in. finansującym swoje potrzeby mieszkaniowe) oraz przedsiębiorcom (m.in. finansującym projekty inwestycyjne o wartości kilkunastu milionów złotych). Sprawę każdego klienta traktujemy indywidulanie, nie prowadzimy sporów zbiorowych oraz nie poddajemy się rutynie. Znamy wszelkie szczegóły prawne oraz finansowe dotyczące tzw. umów kredytowych w CHF. Stosujemy podejście holistyczne w sporach sądowych m.in. załączając do pozwów prywatne ekspertyzy specjalistów z zakresu finansów.

Stosujemy pionierskie koncepcje dochodzenia roszczeń sądowych, nasza argumentacja jest dogłębnie przemyślana i zbudowana kaskadowo. W toku procesu wykazujemy bezwzględną nieważność danej umowy kredytowej w walucie CHF. Powyższa okoliczność skutkuje roszczeniem kredytobiorcy o zwrot wszystkich rat kredytowych przekazywanych do banku bez podstawy prawnej.  Jednocześnie kredytobiorca nie jest już zobowiązany do przekazywania jakichkolwiek kwot pieniężnych dla banku. Z ostrożności procesowej, jeśli sąd uzna umowę za ważną, dochodzimy również zwrotu wszystkich nadpłat rat kapitałowo-odsetkowych z uwagi bezkuteczność umownych klauzul abuzywnych.

Kancelaria z sukcesami świadczy pomoc prawną dla tzw. Frankowiczów od 2014 r. Kanceleria, jako jedna z niewielu, specjalizuje się w obsłudze kredytobiorców – przedsiębiorców. Prowadzimy liczne postępowania sądowe dotyczące podważania umów kredytowych w CHF przeciwko wielu bankom, m.in.: Bank Gospodarstwa Krajowego,  Getin Noble Bank SA, Millennium Bank SA, mBank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA i Raiffeisen Bank Polska SA. Większość klientów zleca prowadzenie spraw od początku do końca (od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku sądu II instancji). Jednakże, pomagamy również uczestnikom toczących się postępowań, którzy zrezygnowali z pomocy innych kancelarii prawniczych – najczęściej po przegranej sprawie przed sądem I instancji (tu oferujemy sporządzenie apelacji od wyroku oddalającego roszczenia dotyczące tzw. kredytów w CHF).

Działamy efektywne a nie efektowne. W przeciwieństwie do wielu kancelarii działających na rynku nie afiszujemy się prowadzonymi  sprawami. Przestrzegamy zasad etyki radcy prawnego oraz dbamy o poufność spraw naszych klientów. Nasze działania są oparte na rzetelnych analizach naukowych dotyczących regulacji prawnych i orzecznictwa. Radca Prawny dr Piotr Nazaruk przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą problematyki umów kredytowych indeksowanych/denominowanych do waluty CHF, która jest oparta na osobistych doświdczeniach pełnomocnika procesowego kredytobiorców.

Zbyt niska rozdzielczość ekranu urządzenia.


Screen resolution too small to display webpage.