Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG

 • Legal Counsels Law Office Dr Piotr Nazaruk

Biuro w Warszawie

Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk

Kancelaria została założona w 2006 r. przez Piotra Nazaruka, który w kolejnych latach prowadzenia indywidualnej działalności prawniczej, podwyższał swoje kwalifikacje uzyskując tytuł radcy prawnego oraz stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Aktualnie Kancelaria świadczy pomoc w formie Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Nazaruka – stale współpracującej z grupą radców prawnych. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie oraz Biura w Gdańsku i w Londynie.

Kancelaria ugruntowała swoją pozycję na rynku jako podmiot świadczący stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców oraz specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa cywilnego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynności bankowych i instrumentow finasowych (zob. szerzej w: Kredyty w CHF). Atutem Zespołu Kancelarii, kierowanym przez Piotra Nazaruka, jest połączenie wysokospecjalistycznej wiedzy (popartej stopniami naukowymi) z wieloletnią praktyką prawniczą i menedżerską. Pozwala to doradzać naszym Klientom rozwiązania optymalne, uwzględniające zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe.

Kancelaria stale współpracuje z prawnikami zagranicznymi i doradcami gospodarczymi prowadzącymi działalność w krajach Europy Zachodniej i Chińskiej Republice Ludowej. Kancelaria zapewnia pomoc prawną dla zagranicznych przedsiębiorców, obejmującą kompleksową obsługę wszystkich spraw na terenie Polski oraz pomoc dla polskich przedsiębiorców za granicą. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze projektów międzynarodowych oraz znajomość nie tylko prawa brytyjskiego i chińskiego, ale również kultury biznesowej krajów anglosaskich oraz dalekiego wschodu. Usługi dla Klientów zagranicznych obejmują obcojęzyczną obsługę prawną dla Klientów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w Polsce, w szczególności dla importerów i eksporterów towarów oraz dla inwestorów kapitałowych z Anglii i Chin. Usługi dla Klientów polskich obejmują polskojęzyczną obsługę prawną dla przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność za granicą.  Zapewniamy importerom i eksporterom weryfikację zagranicznych partnerów oraz pełną obsługę międzynarodowych transakcji handlowych.

W lutym 2018 r. Kancelaria  zawarła Porozumienie o stałej współpracy z korporacją konsultingową  厦门法务贸易中心 („Xiamen Legal and Business Centre Limited”) z  siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej. Korporacja jest oficjalnym przedstawicielem Kancelarii na terytorium Chin i koordynuje kompleksową obsługę polsko – chińskich przedsięwzięć gospodarczych (zobacz szerzej na stronie: www.xiamenlbc.com).

Misją Kancelarii  jest: „SKUTECZNA POMOC PRAWNA OPARTA NA NAUKOWEJ RZETELNOŚCI”

Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii składa się z następujących osób:

 • Partner Zarządzający  –  radca prawny  dr  PIOTR  NAZARUK
 • Partnerzy – grupa wiodących radców prawnych i adwokatów z Warszawy i Trójmiasta
 • Eksperci – profesorowie i doktorzy nauk prawnych
 • Prawnicy – aplikanci radcowscy, doktoranci nauk prawnych oraz prawnicy zagraniczni ( Chiny i Anglia )

Realizacja wszystkich spraw powierzonych Kancelarii jest bezpośrednio nadzorowana przez Partnera Zarządzającego, który odpowiada za kontakt z klientami oraz za koordynację czynności wykonywanych przez pozostałych członków Zespołu Kancelarii.

Członkowie Zespołu Kancelarii prowadzą swoją praktykę prawniczą w największych miastach w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej i w Chińskiej Republice Ludowej. Zapewniamy obsługę prawną w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz chińskim.

Skład Zespołu Kancelarii zapewnia możliwość kompleksowej obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa, zarówno dużym Klientom korporacyjnym, jak też Klientom indywidualnym. Stanowimy doskonale zorganizowany Zespół kompetentnych i pełnych pasji prawników, których wiedza, naukowe kwalifikacje, doświadczenie i standardy zawodowe, gwarantują indywidualne podejście, osobiste zaangażowanie i skuteczność w działaniu.

dr Piotr Nazaruk

Piotr Nazaruk

Radca Prawny, Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (2013), absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2004) i studiów podyplomowych PRE-Master of Business Administration (2007) oraz uczestnik licznych szkoleń praktycznych z zakresu prawa oraz seminarium doktorskiego z zakresu bankowości i rynków finansowych. Posługuje się językiem angielskim. 

Od 2006 r. prowadzi indywidulaną działalność prawniczą, obecnie pod firmą: Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk z siedzibą w Warszawie. Ponadto, przez wiele lat stale współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi, w tym jako Of Counsel w jednej z największych polskich kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej inwestorów zagranicznych. W latach 2004-2019 był członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz fundacji. W latach 2015-2019 był członkiem Zespołów ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrach właściwych dla spraw gospodarki. Od 2009 r. jest mediatorem i arbitrem, m.in. stałym arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

Praktykę łączy z zatrudnieniem na uczelniach wyższych, od 2005 r. jako wykładowca, a od 2014 r. jako adiunkt. Od 2016 r. jest adiunktem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, wykładającym na Wydziałach w Warszawie, Londynie i Brukseli  (www.ewspa.edu.pl). Od 2018 r. jest Kierownikiem Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Praktyka prawnicza i działalność naukowa r. pr. dr. Piotra Nazaruka koncentruje się na problematyce prawa cywilnego i handlowego, w tym: spółek kapitałowych, arbitrażu oraz czynności bankowych i instrumentów finansowych. Powyższe potwierdza kilkadziesiąt publikacji w tym zakresie, tj.: 1) rozprawa doktorska, pt. „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej” (2013); 2) komentarze, m.in.: Czynności prawne, Wady oświadczeń woli, Umowa leasingu, Pożyczka, Rachunek bankowy, Spółka, Przekaz i papiery wartościowe [w:] „Kodeks Cywilny. Komentarz”, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Wolters Kluwer/SIP LEX (2019); 3) artykuły naukowe, m.in.: „Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej” (2005), „Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego” (2014), „Funkcjonowanie organów spółek zarządzających portami morskimi…” (2017) oraz cykl analiz dotyczących umów o kredyt denominowany i indeksowany do waluty CHF (2018); 4) referaty na konferencjach naukowych, m.in.: „Problematyka nieważności umów kredytowych indeksowanych do waluty CHF” (2017) oraz 5) artykuły prasowe, m.in.: „O wadliwości prawnej tzw. umów kredytowych w CHF” (2019). Ponadto, udziela wywiadów telewizyjnych dotyczących tzw. kredytów w CHF (http://www.vimeo.com/224196189) oraz mediacji  (https://vimeo.com/238055298) i arbitrażu (https://vimeo.com/243072859).

Biuro w Gdańsku

Usługi Kancelarii

Kancelaria zapewnia pomoc prawną obejmującą:

 • udzielanie porad i konsultacji w zakresie wszystkich dziedzin prawa
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z wybranych dziedzin prawa
 • opracowywanie projektów umów, aktów korporacyjnych i innych aktów prawnych
 • reprezentację w negocjacjach i mediacjach oraz postępowaniach arbitrażowych
 • reprezentację przed wszystkimi sądami, w tym przed Sądem Najwyższym
 • reprezentację w postępowaniach przed wszelkimi organami administracji
 • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, także zagranicznych

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dziedzinach:

 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo bankowe i instrumenty finansowe (szerzej w: Kredyty w CHF)
 • Prawo gospodarcze publiczne

Kancelaria w indywidualnych przypadkach udziela pomocy prawnej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (m.in. telefon, e-mail, pamięć zdalna, telekonferencje, Skype), pod warunkiem uprzedniej zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Powyższe formy komunikacji są standardem dla stałych Klientów Kancelarii.

Wynagrodzenie Kancelarii jest dostosowywane do specyfiki, stopnia skomplikowania i charakteru danej usługi oraz osób, które ją realizują. Wynagrodzenie Kancelarii obliczane jest jako iloczyn czasu poświęconego na wykonanie danej usługi oraz uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej. Na życzenie Klienta, można uzgodnić przed podjęciem zlecenia maksymalną wysokość wynagrodzenia lub ustalić odpowiednie wynagrodzenie ryczałtowe. Kancelaria udziela rabaty dla Klientów, którzy uiszczają wynagrodzenie z góry oraz zlecają kolejne usługi.

Specjalizacje Kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w:

 • doradztwie eksperckim z zakresu prawa cywilnego i handlowego
 • pomocy prawnej dla klientów banków, które oferowały tzw. kredyty w CHF (tzw. Frankowiczów)
 • kompleksowej obsłudze prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności spółek kapitałowych

Rozwiązujemy najtrudniejsze problemy praktyczne z zakresu prawa cywilnego i handlowego – na najwyższym poziomie naukowym. Zapewniamy kompleksowe usługi doradcze związane z realizacją wszelkiego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych. Osiągamy sukcesy w obsłudze najbardziej skomplikowanych projektów inwestycyjnych, transakcji handlowych i restrukturyzacji spółek.  Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne oraz prowadzimy sprawy precedensowe przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Zespół Kancelarii posiada unikatowe kwalifikacje i doświadczenie w następujących obszarach:

 • Czynności bankowe i instrumenty finansowe (zob. szerzej: Kredyty w CHF)
 • Kontrakty handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym oraz inne umowy
 • Obsługa spółek kapitałowych i doradztwo korporacyjne (corporate governance)
 • Badania due diligence oraz obsługa inwestycji i transakcji przejęć spółek (M&A)
 • Sądownictwo arbitrażowe oraz negocjacje i mediacje z przedsiębiorcami i bankami
 • Spory sądowe, w tym podważanie opinii biegłych sądowych w sprawach cywilnych i karnych
 • Obsługa podmiotów z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL)
 • Doradztwo dla instytucji publicznych, w tym Ministerstw właściwych dla spraw gospodarki
 • Doradztwo dotyczące współpracy gospodarczej z Chińską Republiką Ludową ( Chiny )

Kancelaria w szczególności oferuje usługi obejmujące::

 • reprezentację kredytobiorców w sporach sądowych przeciwko bankom, które oferowały tzw. kredyty w CHF
 • obsługę prawną w Chinach, w szczególności: rejestrację spółek i znaków towarowych oraz windykację wierzytelności
Biuro w Londynie

Współpraca z Instytutem Prawniczym Dr Piotr Nazaruk & Eksperci

W ramach Instytutu Prawniczego Dr Piotr Nazaruk & Eksperci oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie – dr Piotr Nazaruk realizuje projekt naukowy pt. „Umowy kredytowe indeksowane / denominowane do walut obcych”. Głównym celem projektu jest opracowanie cyklu artykułów naukowych oraz rozprawy habilitacyjnej dotyczącej sytuacji tzw. Frankowiczów i problematyki nieważności tzw. umów kredytowych w CHF. Badania empiryczne są realizowane w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym w Gdańsku.  Efekty badań są wykorzystywane w praktyce Kancelarii Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk oraz poprzez wydawanie ekspertyz prawnych dla pełnomocników procesowych tzw. Frankowiczów.

Kancelaria wspólnie z Instytutem Prawniczym Dr Piotr Nazaruk & Eksperci, organizuje szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia otwarte obejmują problematykę prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem: spółek handlowych, kontraktów handlowych, czynności bankowych oraz arbitrażu i mediacji.  Szkolenia są prowadzone przez Partnerów Kancelarii oraz Ekspertów Instytutu Prawniczego – doktorów i profesorów nauk prawnych, posiadających wieloletnią praktykę w obsłudze przedsiębiorców. Nasze szkolenia kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, kadry menedżerskiej oraz pracowników działów handlowych oraz prawników praktyków.

Szkolenia odbywają się w Warszawie (Kompleks Złote Tarasy – 50 m. od Dworca PKP Warszawa Centrum!), w Gdańsku (Gdański Park Naukowo-Technologiczny) oraz w innych miastach w kraju i za granicą, wskazanych przez Klientów. Szkolenia są prowadzone dla grup liczących od 8 do 20 słuchaczy. Podstawowa oferta obejmuje szkolenia: a) jednodniowe (6-8 godzin), b) dwudniowe (od 12-16 godzin) oraz 3 dniowe (od 18-24 godzin). Uczestnikom szkoleń zapewniamy kompleksową obsługę, w tym całodzienny catering, zakwaterowanie w hotelach w miejscu szkoleń i dodatkowe atrakcje, zgodnie z indywidulanymi życzeniami.

Przykładowe szkolenia:

Kontrakty w obrocie gospodarczym z Chinami

Kredyty oraz instrumenty finansowe

Zabezpieczenia kontraktów handlowych i kredytów

Umowy kredytowe indeksowane/denominowane do waluty CHF dla pełnomocników procesowych

Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk

www: Kancelaria.PNazaruk.pl e-mail: Kancelaria@PNazaruk.pl,
Siedziba i Biuro w Warszawie:

*  *  *  *  *

PL, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 (Złote Tarasy – Biurowiec Lumen VI p.)
e-mail: bok.kancelaria@pnazaruk.pl,  tel. +48 22 308 0260
NIP: 9570890596, Konto nr: 63 1160 2202 0000 0003 5930 3966 (IBAN: PL, SWIFT: BIGBPLPW)

 

*  *  *  *  *

Biuro w Gdańsku:

PL, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3  (Gdański Park Naukowo-Technologiczny)
e-mail: kancelaria@pnazaruk.pl, tel. +48 58 580 5062

Biuro w Londynie (Wielka Brytania):

GB, London EC1V 2NX, 152-160 City Road (City of London), e-mail: kancelaria@pnazaruk.pl
tel. +44 7496 827 154 (obsługa w języku polskim, angielskim, niemieckim i chińskim)

 

Przedstawicielstwo w Prowincji Fujian (Chińska Republika Ludowa)

厦门法务贸易中心 („Xiamen Legal and Business Centre Limited”),

China, Funjian Province, Xiamen, 8/F International Plaza, 8 Lujiang Road, www.xiamenlbc.com

e-mail: kancelaria@pnazaruk.pl  tel. +86 18850 514 752 (obsługa w języku chińskim, angielskim i polskim)

Administracja:

Kontakt dla Nowych Klientów:

Partner Zarządzający radca prawny dr Piotr Nazaruk

tel. +48 501 832 596, e-mail: piotr.nazaruk@pnazaruk.pl

Spotkania w Kancelarii odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu – telefonicznie lub e-mailowo
Zbyt niska rozdzielczość ekranu urządzenia.


Screen resolution too small to display webpage.