Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG

 • Legal Counsels Law Office Prof. Dr. Piotr Nazaruk

Kancelaria Radców Prawnych Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk

Kancelaria została założona w 2006 r. przez Piotra Nazaruka. Aktualnie Kancelaria świadczy pomoc w formie Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Nazaruka – stale współpracującej z grupą radców prawnych. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie oraz filię w Gdańsku.

Kancelaria ugruntowała swoją pozycję na rynku jako podmiot świadczący stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców oraz specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa cywilnego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynności bankowych i instrumentów finansowych.

Kancelaria od kilku lat ściśle specjalizuje się w obsłudze prawnej Klientów, którzy zawarli umowy kredytowe denominowane/indeksowane do walut obcych (zob. szerzej w: Kredyty w CHF).

Atutem Zespołu Kancelarii, kierowanym przez Piotra Nazaruka, jest połączenie wysokospecjalistycznej wiedzy (popartej stopniami naukowymi) z wieloletnią praktyką prawniczą i menedżerską. Pozwala to doradzać naszym Klientom rozwiązania optymalne, uwzględniające zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe.

Od 2018 r. Kancelaria stale współpracuje z prawnikami zagranicznymi i doradcami gospodarczymi prowadzącymi działalność w  Chińskiej Republice Ludowej.

Misją Kancelarii  jest: „SKUTECZNA POMOC PRAWNA OPARTA NA NAUKOWEJ RZETELNOŚCI”

Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii składa się z następujących osób:

 • Partner Zarządzający  –  radca prawny  prof. ucz. dr  PIOTR  NAZARUK
 • Partnerzy – grupa wiodących radców prawnych
 • Eksperci – profesorowie i doktorzy nauk prawnych
 • Prawnicy – aplikanci radcowscy, doktoranci nauk prawnych i magistrowie prawa oraz prawnicy zagraniczni i adwokaci z Chin

Realizacja wszystkich spraw powierzonych Kancelarii jest bezpośrednio nadzorowana przez Partnera Zarządzającego, który odpowiada za kontakt z klientami oraz za koordynację czynności wykonywanych przez pozostałych członków Zespołu Kancelarii.

Członkowie Zespołu Kancelarii prowadzą swoją praktykę prawniczą w największych miastach w Polsce oraz w Chińskiej Republice Ludowej. Zapewniamy obsługę prawną w językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz chińskim.

Skład Zespołu Kancelarii zapewnia możliwość kompleksowej obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa, zarówno dużym Klientom korporacyjnym, jak też Klientom indywidualnym. Stanowimy doskonale zorganizowany Zespół kompetentnych i pełnych pasji prawników, których wiedza, naukowe kwalifikacje, doświadczenie i standardy zawodowe, gwarantują indywidualne podejście, osobiste zaangażowanie i skuteczność w działaniu.

dr Piotr Nazaruk

Piotr Nazaruk

Radca Prawny, Profesor uczelni i doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (2013), absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2004) i studiów podyplomowych PRE-Master of Business Administration (2007) oraz uczestnik licznych szkoleń praktycznych z zakresu prawa oraz seminarium doktorskiego z zakresu bankowości i rynków finansowych. Posługuje się językiem angielskim. 

Od 2006 r. prowadzi indywidulaną działalność prawniczą, obecnie pod firmą: Kancelaria Radców Prawnych Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk z siedzibą w Warszawie. Ponadto, przez wiele lat stale współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi, w tym jako Of Counsel w jednej z największych polskich kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej inwestorów zagranicznych. W latach 2004-2019 był członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz fundacji. W latach 2015-2019 był członkiem Zespołów ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrach właściwych dla spraw gospodarki. Od 2009 r. jest mediatorem i arbitrem, m.in. stałym arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

Praktykę łączy z zatrudnieniem na uczelniach wyższych: od 2005 r. jako wykładowca, od 2014 r. jako adiunkt a od 2020 r. jako profesor uczelni. Od 2016 r. jest pracownikiem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, wykładającym na Wydziałach w Warszawie, Londynie i Brukseli  (www.ewspa.edu.pl). Od 2018 r. jest Kierownikiem Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Praktyka prawnicza i działalność naukowa r. pr. prof. ucz. dr. Piotra Nazaruka koncentruje się na problematyce prawa cywilnego i handlowego, w tym: czynności bankowych i instrumentów finansowych. Powyższe potwierdza kilkadziesiąt publikacji w tym zakresie, tj.: 1) rozprawa doktorska, pt. „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej” (2013); 2) komentarze, m.in.: Czynności prawne, Wady oświadczeń woli, Umowa leasingu, Pożyczka, Rachunek bankowy, Spółka, Przekaz i papiery wartościowe [w:] „Kodeks Cywilny. Komentarz”, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Wolters Kluwer/SIP LEX (2019); 3) artykuły naukowe, m.in.: „Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej” (2005), „Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego” (2014), „Funkcjonowanie organów spółek zarządzających portami morskimi…” (2017) oraz cykl analiz dotyczących umów o kredyt denominowany i indeksowany do waluty CHF (2018); 4) referaty na konferencjach naukowych, m.in.: „Problematyka nieważności umów kredytowych indeksowanych do waluty CHF” (2017) oraz 5) artykuły prasowe, m.in.: „O wadliwości prawnej tzw. umów kredytowych w CHF” (2019), „O sądowym wstrzymaniu obowiązku spłacania kredytów frankowych przez kilka lat” (2020), „Pierwszy raz sąd wstrzymał obowiązek spłacania kredytu dla frankowicza przedsiębiorcy” (2020) i „Przedsiębiorcy frankowicze też mają sukcesy…” (2021). Ponadto, udziela wywiadów telewizyjnych dotyczących tzw. kredytów w CHF (http://www.vimeo.com/224196189) oraz mediacji  (https://vimeo.com/238055298) i arbitrażu (https://vimeo.com/243072859).

Usługi Kancelarii

Kancelaria zapewnia pomoc prawną obejmującą:

 • udzielanie porad i konsultacji z wybranych dziedzin prawa
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z wybranych dziedzin prawa
 • opracowywanie projektów umów, aktów korporacyjnych i innych aktów prawnych
 • reprezentację w negocjacjach i mediacjach oraz postępowaniach arbitrażowych
 • reprezentację przed wszystkimi sądami, w tym przed Sądem Najwyższym
 • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, także zagranicznych

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dziedzinach:

 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo bankowe i instrumenty finansowe (szerzej w: Kredyty w CHF)
 • Prawo gospodarcze publiczne

Kancelaria w indywidualnych przypadkach udziela pomocy prawnej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (m.in. telefon, e-mail, pamięć zdalna, telekonferencje, Skype), pod warunkiem uprzedniej zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Powyższe formy komunikacji są standardem dla stałych Klientów Kancelarii.

Wynagrodzenie Kancelarii jest dostosowywane do specyfiki, stopnia skomplikowania i charakteru danej usługi oraz osób, które ją realizują. Wynagrodzenie Kancelarii obliczane jest jako iloczyn czasu poświęconego na wykonanie danej usługi oraz uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej. Na życzenie Klienta, można uzgodnić przed podjęciem zlecenia maksymalną wysokość wynagrodzenia lub ustalić odpowiednie wynagrodzenie ryczałtowe. Kancelaria udziela rabaty dla Klientów, którzy uiszczają wynagrodzenie z góry oraz zlecają kolejne usługi.

Specjalizacje Kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w:

 • pomocy prawnej dla klientów banków, które oferowały tzw. kredyty w CHF (tzw. Frankowiczów)
 • doradztwie eksperckim z zakresu prawa cywilnego, handlowego i bankowego

Rozwiązujemy najtrudniejsze problemy praktyczne z zakresu prawa cywilnego, handlowego i bankowego – na najwyższym poziomie naukowym. Zapewniamy kompleksowe usługi doradcze związane z realizacją wszelkiego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych.  Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne oraz prowadzimy sprawy precedensowe przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Zespół Kancelarii posiada unikatowe kwalifikacje i doświadczenie w następujących obszarach:

 • Czynności bankowe i instrumenty finansowe (zob. szerzej: Kredyty w CHF)
 • Spory sądowe w sprawach przeciwko bankom
 • Kontrakty handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym oraz inne umowy
 • Obsługa spółek kapitałowych i doradztwo korporacyjne (corporate governance)
 • Badania due diligence oraz obsługa inwestycji i transakcji przejęć spółek (M&A)
 • Sądownictwo arbitrażowe oraz negocjacje i mediacje z przedsiębiorcami i bankami
 • Obsługa podmiotów z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL)
 • Doradztwo dla instytucji publicznych, w tym Ministerstw właściwych dla spraw gospodarki
 • Doradztwo dotyczące współpracy gospodarczej z Chińską Republiką Ludową ( Chiny )

Kancelaria w szczególności oferuje usługi obejmujące::

 • reprezentację kredytobiorców w sporach sądowych przeciwko bankom, które oferowały tzw. kredyty w CHF
 • obsługę prawną w Chinach, w szczególności: rejestrację spółek i znaków towarowych oraz windykację wierzytelności

Współpraca z Instytutem Prawniczym Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk & Eksperci

W ramach Instytutu Prawniczego Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk & Eksperci oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie – Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk realizuje projekt naukowy pt. „Umowy kredytowe denominowane / indeksowane do walut obcych”. Głównym celem projektu jest opracowanie cyklu artykułów naukowych oraz monografii dotyczącej sytuacji tzw. Frankowiczów i problematyki nieważności tzw. umów kredytowych w CHF. Badania empiryczne są realizowane w Sądzie Najwyższym, Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym w Gdańsku.  Efekty badań są wykorzystywane w praktyce Kancelarii Radców Prawnych Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk oraz poprzez wydawanie ekspertyz prawnych dla pełnomocników procesowych tzw. Frankowiczów.

Kancelaria wspólnie z Instytutem Prawniczym Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk & Eksperci, organizuje szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia otwarte obejmują problematykę prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem: spółek handlowych, kontraktów handlowych, czynności bankowych oraz arbitrażu i mediacji.  Szkolenia są prowadzone przez Partnerów Kancelarii oraz Ekspertów Instytutu Prawniczego – doktorów i profesorów nauk prawnych, posiadających wieloletnią praktykę w obsłudze przedsiębiorców. Nasze szkolenia kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, kadry menedżerskiej oraz pracowników działów handlowych oraz prawników praktyków.

Szkolenia odbywają się w Warszawie (Kompleks Złote Tarasy – 50 m. od Dworca PKP Warszawa Centrum!), w Gdańsku oraz w innych miastach w kraju i za granicą, wskazanych przez Klientów. Szkolenia są prowadzone dla grup liczących od 8 do 20 słuchaczy. Podstawowa oferta obejmuje szkolenia: a) jednodniowe (6-8 godzin), b) dwudniowe (12-16 godzin) oraz 3 dniowe (18-24 godzin). Uczestnikom szkoleń zapewniamy kompleksową obsługę, w tym całodzienny catering, zakwaterowanie w hotelach w miejscu szkoleń i dodatkowe atrakcje, zgodnie z indywidulanymi życzeniami.

Przykładowe szkolenia:

Kontrakty w obrocie gospodarczym z Chinami

Kredyty oraz instrumenty finansowe

Zabezpieczenia kontraktów handlowych i kredytów

Umowy kredytowe denominowane/indeksowane do waluty CHF dla pełnomocników procesowychKancelaria Radców Prawnych Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk

www: Kancelaria.PNazaruk.pl e-mail: Kancelaria@PNazaruk.pl,
Siedziba w Warszawie:

 

PL, 02-496 Warszawa, ul. Władysława Hermana 4 lok. 17
e-mail: kancelaria@pnazaruk.pl,  tel. +48 22 308 0260
NIP: 9570890596, Konto nr: 63 1160 2202 0000 0003 5930 3966 (IBAN: PL, SWIFT: BIGBPLPW)

 

 

Filia w Warszawie:

PL, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 – Lumen VI p.
e-mail: kancelaria@pnazaruk.pl,  tel. +48 22 308 0260

Filia w Gdańsku:

PL, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508
e-mail: kancelaria@pnazaruk.pl, tel. +48 58 580 5062

Kontakt dla Nowych Klientów:

Partner Zarządzający radca prawny prof. ucz. dr Piotr Nazaruk

tel. +48 501 832 596, e-mail: piotr.nazaruk@pnazaruk.pl

Spotkania w Kancelarii odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu – telefonicznie lub e-mailowo
Zbyt niska rozdzielczość ekranu urządzenia.


Screen resolution too small to display webpage.