Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG

Pomoc prawna dla klientów banków, które oferowały tzw. kredyty w walucie CHF (tzw. Frankowiczów)

SKUTECZNA

RZETELNA

KORZYSTNA

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla klientów banków, którzy zawarli umowy kredytowe powiązane z walutą obcą – w szczególności z frankiem szwajcarskim (CHF).

Kancelaria w szczególności świadczy obsługę prawną dla klientów banków, którzy są stronami umów o kredyt waloryzowany / denominowany / indeksowany do waluty CHF (tzw. umowy kredytowe w CHF). Pomagamy  konsumentom (m.in. finansującym swoje potrzeby mieszkaniowe) oraz przedsiębiorcom (m.in. finansującym wielomilionowe inwestycje). Sprawę każdego klienta traktujemy indywidulanie, nie prowadzimy sporów zbiorowych oraz nie poddajemy się rutynie. Znamy wszelkie szczegóły prawne oraz finansowe dotyczące tzw. umów kredytowych w CHF. Stosujemy podejście holistyczne w sporach sądowych m.in. załączając do pozwów prywatne ekspertyzy specjalistów z zakresu finansów.

Kanceleria, jako jedna z niewielu, specjalizuje się w obsłudze kredytobiorców – przedsiębiorców. Posiadamy w tym zakaresie  najlepsze „know-how” na rynku i liczne sukcesy. Pomagamy również tym Frankowiczom, których status konsumentów jest dyskusyjny.

Kancelaria z sukcesami świadczy pomoc prawną dla tzw. Frankowiczów od wielu lat. Prowadzimy liczne postępowania sądowe dotyczące podważania umów kredytowych w CHF przeciwko wielu bankom, m.in.: Bank Gospodarstwa Krajowego,  Bank BPH SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Deutsche Bank SA, Getin Noble Bank SA, Millennium Bank SA, mBank SA, Pekao Bank Hipoteczny SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA i Santander Bank Polska SA. Większość klientów zleca prowadzenie spraw od początku do końca (od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku sądu II instancji). Jednakże, pomagamy również uczestnikom toczących się postępowań, którzy zrezygnowali z pomocy innych kancelarii prawniczych – najczęściej po przegranej sprawie przed sądem I instancji (tu oferujemy sporządzenie apelacji od wyroku oddalającego roszczenia dotyczące tzw. kredytów w CHF). Dla Frankowiczów, którzy przegarali procesy w II instancji, oferujemy sporządzanie skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego.

Działamy efektywne a nie efektowne. W przeciwieństwie do wielu kancelarii działających na rynku nie afiszujemy się prowadzonymi  sprawami. Przestrzegamy zasad etyki radcy prawnego oraz dbamy o poufność spraw naszych klientów. Nasze działania są oparte na rzetelnych analizach naukowych dotyczących regulacji prawnych i orzecznictwa. Radca Prawny prof. ucz. dr Piotr Nazaruk przygotowuje monografię dotyczącą  problematyki umów kredytowych denominowanych / indeksowanych do walut obcych, która jest oparta na osobistych doświadczeniach pełnomocnika procesowego kredytobiorców.

Stosujemy pionierskie koncepcje dochodzenia roszczeń sądowych, nasza argumentacja jest dogłębnie przemyślana i zbudowana kaskadowo. W toku procesu wykazujemy bezwzględną nieważność umowy kredytowej w CHF.  Z ostrożności procesowej, jeśli sąd uznałby umowę za ważną, to wnosimy o uznanie bezskuteczności klauzul umownych naruszajacych prawa konsumentów.   

Stwierdzenie nieważności umowy w CHF oznacza, że ona nie istnieje i nastąpiło bezpodstawne wzbogacenie po obu stronach. Skutkuje to roszczeniem kredytobiorcy o zwrot rat kredytowych wpłaconych do banku w ostatnich 10 latach. Jednocześnie, bank nie ma już prawa żądać zwrotu wypłaconego kredytu z uwagi na 3 letni okres przedawnienia. W tej sytuacji kredytobiorca nie jest już zobowiązany do przekazywania jakichkolwiek pieniędzy dla banku.

Uznanie za bezskuteczne klauzul naruszających prawa konsumentów, regulujących mechanizm indeksacji/denominacji do waluty CHF oznacza, że umowa może nadal obowiązywać. Tu kredytobiorca musi dalej spłacać kredyt, ale już tylko po kursie CHF z dnia zawarcia umowy i z oprocentowaniem według LIBOR. Dodatkowo można dochodzić zwrotu wszystkich nadpłat rat kapitałowo-odsetkowych za ostanie 10 lat.

Złożenie pozwu w sprawie frankowej można połączyć z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa w zakresie stwierdzania nieważności umowy w CHF. Dzięki postępowaniu zabezpieczającemu sąd może wstrzymać obowiązek dokonywania przez kredytobiorcę spłat rat kredytu do uprawomocnienia się wyroku  oraz zakazać bankowi wypowiedzenia umowy kredytu i przekazywania informacji o „niespłacaniu” rat kredytu do Biura Informacji Kredytowej SA czy Bankowego Rejestru (zobacz szerzej w artykułach prasowych). Kancelaria jako pierwsza w Polsce uzyskała takie zabezpieczenie dla swojego klienta – Frankowicza prowadzącego działalność gospodarczą (zobacz szerzej w artykułach prasowych).

Osoby zainteresowane złożeniem pozwu do sądu prosimy o kontakt na adres e-mail: piotr.nazaruk@pnazaruk.pl , wskazując: nazwę banku, datę zawarcia umowy i kwotę kredytu (w PLN lub w CHF). Prosimy również o zeskanowaną dokumentację (umowa kredytowa, aneksy do umowy i regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy). W ciągu tygodnia będzie sporządzona bezpłatna analiza umowy i przygotowana oferta prowadzenia sprawy. Szczegóły będą przedstawione podczas konsultacji telefonicznej.

Polecamy medialne publikacje radcy prawnego prof. ucz. dr. Piotra Nazaruka:

Telewizja: 06.2017: http://www.vimeo.com/224196189

Prasa: artykuły do pobrania: (1) >>> Frankowicze wygrywają z bankami, Rzeczpospolita, 17.09.2019 [pobierz]; (2) >>> O wadliwości prawnej umów frankowych, Dziennik Gazeta Prawna, 17.09.2019 [pobierz]; (3) >>> Frankowicze-przedsiębiorcy też walczą z bankami, GazetaPrawna.pl, 28.09.2019 [pobierz]; (4) >>> O frankowiczach prowadzących działalność gospodarczą, Portal Rzeczpospolitej – rp.pl, 18.11.2019 [pobierz]; (5) >>> O sądowym wstrzymaniu obowiązku spłacania kredytów frankowych przez kilka lat, GazetaPrawna.pl, 28.04.2020 [pobierz]; (6) >>> Frankowicze mogą mieć „zawieszone” spłaty kredytów przez kilka lat – bez powoływania się na epidemię koronawirusa, Portal Rzeczpospolitej - rp.pl, 18.05.2020 [pobierz]; (7) >>> Sąd: Frankowicz przedsiębiorca nie musi spłacać kredytu, Portal Rzeczpospolitej - rp.pl, 05.06.2020 [pobierz]; (8) >>> Pierwszy raz sąd wstrzymał obowiązek spłacania kredytu dla frankowicza przedsiębiorcy, GazetaPrawna.pl, 05.06.2020 [pobierz]; (9) >>> Frankowicz prowadzący działalność gospodraczą nie musi spłacać kredytu, Portlal CEO.com.pl , 08.06.2020 [pobierz];

Zbyt niska rozdzielczość ekranu urządzenia.


Screen resolution too small to display webpage.